หน่วยที่ 1 ความหมายของนวัตกรรม
http://school.obec.go.th/chumroon/p1-4/A1.pdf

หน่วยที่ 2 บทบาทของสารสนเทศในการบริหารองค์กรทางการศึกษา
http://school.obec.go.th/chumroon/p1-4/A2.pdf

หน่วยที่ 3 นวัตกรรมทางการศึกษากับการบริการการศึกษา
http://school.obec.go.th/chumroon/p1-4/A3.pdf

หน่วยที่ 4 การสื่อสารและระบบเครือข่าย
http://school.obec.go.th/chumroon/p1-4/A4.pdf

หน่วยที่ 5 นวัตกรรมกับการพัฒนาสารสนเทศ
http://school.obec.go.th/chumroon/A5.doc

หน่วยที่ 6 การบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร
http://school.obec.go.th/chumroon/p1-4/A6.pdf

การพิจารณาลงโทษทางวินัย

การพิจารณาลงโทษทางวินัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
นายโกศล ศรีวรกุล เลขที่ 1
ข้อมูล (Data)
ครู พ. เป็นครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งนอกเหนือจากการสอนตามปกติแล้ว ครู พ.ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนให้เป็นครูประจำชั้น ม.2 อุปนิสัยของครู พ. เป็นคนที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทั้งการสอน และหน้าที่ครูประจำชั้นเป็นอย่างดี โดยดูแลเอาใจใส่ในเรื่องระเบียบวินัย และความประพฤติของนักเรียน หากพบเห็นนักเรียนคนใดแต่งกายไม่เรียบร้อย หรือไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ครู พ. ก็จะดำเนินการอบรม ตักเตือน และลงโทษอยู่เสมอ ๆ ตามประวัติ ครู พ. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย มาก่อน
อยู่มาวันหนึ่งครู พ. พบเห็นเด็กหญิง ว. ซึ่งเป็นนักเรียนในชั้นเรียนแต่งกายไม่เรียบร้อย จึงลงโทษเด็กหญิง ว. โดยการตีด้วยไม้เรียว จำนวน 3 ครั้ง ทำให้เด็กหญิง ว.ได้รับบาดเจ็บเป็นรอยเขียวที่บริเวณก้นทั้งสองข้าง ผู้ปกครองของเด็กหญิง ว. จึงนำเรื่องดังกล่าวมาฟ้องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยขอให้ลงโทษทางวินัยแก่ครู พ. ฐานลงโทษนักเรียนไม่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป
สารสนเทศ (Information)
- ครู พ. เป็นครูประจำชั้น ม.2
- ครู พ. เป็นครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
- ครู พ. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
- เด็กหญิง ว. แต่งกายไม่เรียบร้อย
- ครู ว. ลงโทษเด็กหญิง ว. โดยการตีด้วยไม้เรียว จำนวน 3 ครั้ง
- เด็กหญิง ว. ไดรับบาดเจ็บเป็นรอยเขียวที่บริเวณก้นทั้งสองข้าง
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ห้ามครูลงโทษนักเรียนด้วยการตี
ความรู้ (Knowledge)
ครู พ.ลงโทษเด็กหญิง ว. ที่แต่งกายไม่เรียบร้อย โดยการตีด้วยไม้เรียว จำนวน 3 ครั้ง ทำให้เด็กหญิง ว. บาดเจ็บเป็นรอยเขียวที่บริเวณก้นทั้งสองข้าง เป็นการลงโทษฝ่าฝืนระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2548 อันเป็นความผิดทางวินัย ตามมาตรา 85 วรรคแรก ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ มีโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจาก ครู พ. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชมาเป็นอย่างดี และไม่เคยมีประวัติการถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน จึงงดโทษทางวินัย โดยให้ว่ากล่าวตักเตือนแทน
ปัญญา (Wisdom)
กรณีตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ครู พ. ทำความผิดทางวินัย กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จะต้องถูกลงโทษทางวินัย แต่เนื่องจาก ครู พ. มีเจตนาที่จะอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความประพฤติดี และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ในฐานะครูที่มีหน้าที่สอดส่องดูแลนักเรียนโดยทั่วไป หากการที่ครู พ. ได้ทำในสิ่งที่ ครู-อาจารย์ พึงกระทำต่อศิษย์ในเรื่องที่นอกเหนือ จากการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ยังต้องถูกลงโทษทางวินัยอีก อาจเป็นเหตุให้ต่อไปนี้ ครู-อาจารย์ คงเน้นเฉพาะการเรียนการสอนทางด้านวิชาการเท่านั้น ส่วนการอบรม ดูแล ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมในอนาคตนั้น คงไม่มี ครู-อาจารย์ คนใดกล้ากระทำอีก ซึ่งผลเสียโดยรวมน่าจะเกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชนของชาติสืบต่อไปในภายภาคหน้าได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 จึงสั่งไม่ลงโทษครู พ. เพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
แต่อย่างไรก็ตาม ครู-อาจารย์ ก็ต้องพึงระมัดระวังในการที่จะลงโทษนักเรียน โดยจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด และคงไม่สามารถนำสุภาษิตโบราณที่ว่า “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” มาใช้กับลูกศิษย์ได้อีกต่อไปแล้ว

----------------------------
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ
Rainbow Graphics - http://www.myrainbowtext.com